Leigesatsar

Gjeldande frå 1. januar 2021

1. GENERELT

1.1. Det skal ikkje betalast leige for bruk av Herøy Kulturhus/Herøyhallen/ tiltrening/øving for lag og grupper som er heimehøyrande i Herøy. Dette inkluderer vask som inngår i vedteken reinhaldsplan. Utgifter til vask utover dette skal betalast av leigetakar
1.2. Ved utleige der det er behov for tilsyn utover normal bemanningstid skal det betalast etter følgjande takstar:

 • kr 400,- pr time mand-torsd
 • kr 500,- pr time fred-sønd

1.3. Ved fleire like framsyningar etter kvarandre vert leige for framsyning nr 2 30% av grunnleige.

1.4. Utleigar kan ved ekstraordinære høve gjere anna avtale. Styret skal orienterast før avtalen trer i kraft.

1.5. Det skal sendast skriftleg søknad om treningstider i Herøyhallen. Nye avtalar for treningar og øvingar skal inngåast innan 1. juli kvart år.

2. LEIGESATSAR
2.1. Grunnleige festsal kr 3.400

2.1.1 Opprigg/generalprøve dagen før kr 1.500 frå kl 1600
Tillegg til Grunnleige
2.1.2 Framsyningar i festsalen

  • lokale/amatør kr 1.100
  • ikkje lokale/proffe kr 2.200

2.1.3 Arrangement med billettsal
(også ved bruk av ”Billettfabrikken”)

  • Seteavgift lokale/amatør kr 10,-
  • Seteavgift ikkje lokale/proffe kr 15,-

2.1.4 Lyd og lys utover konferansepakke kr 2.200
2.1.5 Projektor kr 280
2.1.6 ”Omførselshandel” i Festsalen: kr 2.260 (1 dag) deretter kr 1.700 pr dag

2.2. Kiosk/kjøken oppe kr 600

2.3. Stort kjøken nede kr 600

2.4. Fritidsklubben kr 1.000

Herøyhallen
2.5. Heile hallen (360,- pr/t for idr arr) kr 3.600

2.6. Hallen - pr sal (155,- pr/t for idr arr) kr 1.240

2.7. Utanbys brukarar av hallen (idr arr) - 50% tillegg

2.7. Garderobe Herøyhallen kr 165

3. ANNA
3.1. Avlysingsgebyr for festsal

 • mindre enn 30 dagar før, 25 % av leigepris
 • mindre enn 7 dagar før, 50 % av leigepris
 • same dag, 100 % av leigepris

3.2 Ved arrangement på heilagdagar (såkalla raude dagar) for eksempel jul, påske, pinse, skal satsane aukast med 30%