Leigesatsar

Leigesatsar for Herøy kulturhus og Herøyhallen
Gjeldande frå 1. januar 2017

1. GENERELT 

 

1.1. Det skal ikkje betalast leige for bruk av Herøy Kulturhus/Herøyhallen til trening/øving for lag og grupper som er heimehøyrande i Herøy. Dette inkluderer vask som inngår i vedteken reinhaldsplan. Utgifter til vask utover dette skal betalast av leigetakar 

 

1.2. Ved utleige der det er behov for tilsyn utover normal bemanningstid skal det betalast etter følgjande takstar: 

  •  kr 361,- pr time mand-torsd 
  •  kr 464,- pr time fred-sønd 

 

1.3. Ved fleire like framsyningar etter kvarandre vert leige for framsyning nr 2 30% av grunnleige. 

 

1.4. Utleigar kan ved ekstraordinære høve gjere anna avtale. Styret skal orienterast før avtalen trer i kraft. 

 

1.5. Det skal sendast skriftleg søknad om treningstider i Herøyhallen. Nye avtalar for treningar og øvingar skal inngåast innan 1. juli kvart år. 

 

2. LEIGESATSAR 

2.1. Grunnleige festsal kr 3.100 

2.2. Kafeteria/Møterom oppe (inkl kiosk) kr 1.545 

2.3. Kiosk/kjøken oppe kr 515 

2.4. Scenesalen kr 1.030 

2.5. Herøyhallen - heile hallen (360,- pr/t for idr arr) kr 3.600 

2.6. Herøyhallen - pr sal (155,- pr/t for idr arr) kr 1.240 

2.7. Garderobe Herøyhallen kr 165 

2.8. Møterom kr 310 

2.9. Fritidsklubben kr 930 

2.10. Tillegg til grunnleige 

2.10.1. Opprigg/generalprøve dagen før kr 1.960 frå kl 1600. I stadenfor grunnleige 

2.10.2. Framsyningar i festsalen 

  •  lokale/amatør kr 1.030 
  •  ikkje lokale/proffe kr 2.060 

 

2.10.3 Arrangement med billettsal 

  •  Seteavgift lokale/amatør kr 10,- 
  •  Seteavgift ikkje lokale/proffe kr 15,- 

 

Desse prisane gjeld også ved bruk av ”Billettfabrikken” 

2.10.4 ”Omførselshandel” i festsalen: kr 2.060 (1 dag) deretter kr 1.550 pr dag 

2.10.5 Lyd og lys utover konferansepakke kr 2.060 

2.10.6 Projektor kr 258 

2.10.7 Utanbys brukarar av hallen (idretts arr) - 50% tillegg 

3. Anna 

3.1. Avlysingsgebyr for festsal - mindre enn 30 dagar før, 25 % av leigepris mindre enn 7 dagar før, 50 % av leigepris same dag, 100 % av leigepris 

3.2 Ved arrangement på heilagdagar (såkalla raude dagar) for eksempel jul, påske, pinse, skal satsane aukast med 30%